ACORD ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANA ŞI REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR

COMUNITATEA EUROPEANA, denumită în continuare „Comunitatea”; şi REPUBLICA MOLDOVA, denumite în continuare „părţile”; ŢINÎND SEAMA de faptul că, de la 1 ianuarie 2007, cetăţenii UE sunt scutiţi de obligativitatea vizelor atunci cînd călătoresc în Republica Moldova pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decurs de 180 de zile sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova; ÎN VEDEREA dezvoltării în continuare a relaţiilor cordiale între părţi şi dorind să faciliteze contactele între persoane ca o condiţie esenţială pentru o dezvoltare constantă a relaţiilor economice, umanitare, culturale, ştiinţifice şi de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetăţenii moldoveni; AVÎND ÎN VEDERE planul actual de acţiune PEV UE-Moldova, care subliniază că se va institui un dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între UE şi Moldova, inclusiv un schimb de opinii privind posibilităţile de facilitare a eliberării vizelor în conformitate cu acquis-ul;

RECUNOSCÎND, ca o perspectivă pe termen lung, introducerea regimului de călătorie fără viză pentru cetăţenii Republicii Moldova;
RECUNOSCÎND că, în cazul în care Republica Moldova ar reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetăţenii UE, aceleaşi facilităţi acordate în temeiul prezentului acord cetăţenilor Republicii Moldova ar fi în mod automat aplicate cetăţenilor UE, în baza principiului reciprocităţii;

RECUNOSCÎND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migraţie ilegală şi acordînd o atenţie deosebită securităţii şi readmisiei;

LUÎND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi confirmînd că dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit şi Irlandei;

LUÎND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, şi confirmînd că dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,


CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOLUL 1
Scopul şi domeniul de aplicare

Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru o şedere a cărei durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile în decurs de 180 de zile.

ARTICOLUL 2
Clauză generală

(1) Măsurile de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică cetăţenilor Republicii Moldova numai în măsura în care aceştia nu sunt scutiţi de obligativitatea vizelor în temeiul actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale Comunităţii sau ale statelor membre, în temeiul prezentului acord sau altor acorduri internaţionale.

(2) Legislaţia naţională a Republicii Moldova sau a statelor membre sau dreptul comunitar se aplică aspectelor care nu sunt reglementate prin dispoziţiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoaşterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă, refuzul intrării şi măsurile de expulzare.

ARTICOLUL 3
Definiţii

În sensul prezentului acord:
a) „stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia Regatului Danemarcei, a Irlandei şi a Regatului Unit;

b) „cetăţean al Uniunii Europene” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit acesta din urmă la litera (a);

c) „cetăţean al Republicii Moldova” înseamnă orice persoană care deţine cetăţenia Republicii Moldova;

d) „viză” înseamnă o autorizaţie eliberată de un stat membru sau o decizie adoptată de un astfel de stat, care este necesară în scopul:

– de a intra pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în vederea unei şederi a cărei durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile, în decurs de 180 de zile,

– de a intra pe teritoriului unuia sau mai multor state membre în vederea tranzitării acestuia.
e) „persoană care rezidă în mod legal” înseamnă un cetăţean al Republicii Moldova autorizat sau îndreptăţit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza legislaţiei comunitare sau naţionale.

ARTICOLUL 4
Documente justificative privind scopul călătoriei

(1) Pentru următoarele categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova, sunt suficiente următoarele documente pentru justificarea scopului călătoriei pe teritoriul celeilalte părţi:

a) pentru membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:
    – o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de o copie a invitaţiei oficiale;
b) pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:
    – o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;
c) pentru oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor de afaceri:
     – o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova:
     – o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional, care să menţioneze scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;
e) pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:
     – o solicitare scrisă din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;
f) pentru jurnalişti:
     – un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat, precum şi un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică;
g) pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:
     – o invitaţie scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;
h) pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:
     – o invitaţie scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;
i) pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională:
     – o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
j) pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:
     – o invitaţie scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;
k) pentru rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre:
     – o invitaţie scrisă din partea gazdei;
l) pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:
     – o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile, precum şi dovada constituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;
m) pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:
     – un document oficial care să confirme decesul, precum şi legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat;
n) pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:
     – un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormîntului, precum şi legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat;
o) pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:
     – un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit, precum şi dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
(2) Solicitarea scrisă menţionată la alineatul (1) cuprinde următoarele elemente:

a) pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată;
b) pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
     c) pentru persoana juridică, societatea sau organizaţia care invită: denumirea completă şi adresa şi
– în cazul în care invitaţia este emisă de o organizaţie sau autoritate, numele şi funcţia persoanei care semnează invitaţia;
     – în cazul în care persoana care face invitaţia este o persoană juridică sau societate, sau un birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăţi stabilite pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislaţia naţională a statului membru în cauză.

(3) Pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul (1), toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai cere altă justificare, invitaţie sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislaţia statelor membre.

ARTICOLUL 5
Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de pînă la cinci ani, pentru următoarele categorii de persoane:
a) membri ai guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi ai curţii supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de regimul vizelor prin prezentul acord, în vederea exercitării atribuţiilor ce le revin, cu un termen de valabilitate limitat la mandatul pentru funcţia deţinută, în cazul în care acesta nu depăşeşte 5 ani;
b) membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
c) soţi/soţii şi copii (inclusiv copii adoptaţi) care au vîrsta sub 21 de ani sau sunt în întreţinere şi părinţi (inclusiv tutori) care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre, cu termen de valabilitate limitat la cel al permisului de şedere al acestora;
d) oameni de afaceri şi reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în statele membre;
e) jurnalişti.
(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de pînă la un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiţia ca, în decursul anului precedent, aceştia să fi obţinut cel puţin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizitat şi să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple:
a) membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
b) reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în mod regulat în statele membre în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;
c) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în statele membre;
d) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
e) membri ai echipajelor de pe trenuri, vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;
f) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc în mod regulat în statele membre;
g) studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;
h) participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională;
i) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi.
(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani şi maxim cinci pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul (2), cu condiţia ca, în decursul ultimilor doi ani, aceştia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe teritoriul statului vizitat şi motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.
(4) Perioada totală de şedere pe teritoriul statelor membre a persoanelor la care fac trimitere alineatele (1) şi (3) nu trebuie să depăşească 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

ARTICOLUL 6
Taxe pentru procesarea cererilor de viză

(1) Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetăţenii Republicii Moldova este de 35 EUR. Suma menţionată anterior poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (4).

(2) Următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

a) rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;
b) membri ai administraţiilor publice şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi curţii supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligativitatea vizelor prin prezentul acord;
c) membri ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
d) elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe;
e) persoane cu handicap şi persoanele care le însoţesc, dacă este cazul;
f) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare, sau persoana care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;
g) participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională;
h) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb;
i) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi;
j) jurnalişti;
k) copii cu vîrsta sub 18 ani şi copii în întreţinere cu vîrsta sub 21 de ani;
l) pensionari;
m) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
n) membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;
o) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), Bulgaria şi Romînia, care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen, pot renunţa la taxele pentru procesarea cererilor de viză de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Moldova, pînă la data, care urmează să fie determinată prin decizie a Consiliului, la care acestea pun în aplicare integral acquis-ul Schengen privind politica în domeniul vizelor.

ARTICOLUL 7
Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

(1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.
(2) Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi pînă la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci cînd este necesară o analiză detaliată a cererii.
(3) Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puţin, în situaţii urgente.

ARTICOLUL 8
Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetăţenii Uniunii Europene şi ai Republicii Moldova care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada şederii pe teritoriul Republicii Moldova sau al unui stat membru pot părăsi acel teritoriu în baza unor acte de identitate valabile care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre sau ale Republicii Moldova, fără viză sau altă autorizaţie.

ARTICOLUL 9
Prelungirea vizei în circumstanţe excepţionale

Cetăţenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru pînă la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îşi au reşedinţa.

ARTICOLUL 10
Paşapoartele diplomatice

(1) Cetăţenii Republicii Moldova care deţin paşapoarte diplomatice valabile pot intra, ieşi şi tranzita fără viză teritoriile statelor membre.
(2) Persoanele menţionate la alineatul (1) pot sta pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

ARTICOLUL 11
Valabilitatea teritorială a vizelor

Sub rezerva normelor şi reglementărilor naţionale privind securitatea naţională a statelor membre şi în conformitate cu normele comunitare privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii Uniunii Europene.

ARTICOLUL 12
Comitetul mixt de gestionare a prezentului acord

(1) Părţile instituie un Comitet mixt de experţi (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi ai Republicii Moldova. Comunitatea este reprezentată de Comisia Comunităţilor Europene, asistată de experţi din statele membre.
(2) Comitetul îndeplineşte, în special, următoarele atribuţii:
(a) monitorizează punerea în aplicare a prezentului acord;
(b) propune modificări şi completări la prezentul acord;
(c) soluţionează litigiile care decurg din interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor prezentului acord.
(3) Comitetul se reuneşte ori de cîte ori este necesar, la cererea uneia dintre părţi şi cel puţin o dată pe an.
(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

ARTICOLUL 13
Relaţia dintre prezentul acord şi acordurile bilaterale dintre statele membre şi Republica Moldova

De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează faţă de dispoziţiile oricărui acord sau aranjament bilateral sau multilateral încheiat între un stat membru şi Republica Moldova, în măsura în care dispoziţiile acestor acorduri sau aranjamente se referă la aspecte reglementate prin prezentul acord.

ARTICOLUL 14
Clauza de reciprocitate

În cazul în care Republica Moldova reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetăţenii UE sau pentru anumite categorii de cetăţeni UE, aceleaşi facilităţi acordate în temeiul prezentului acord cetăţenilor Republicii Moldova se aplică în mod automat cetăţenilor UE în cauză, în baza principiului reciprocităţii.

ARTICOLUL 15
Clauze finale

(1) Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu procedurile respective ale acestora şi intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părţile îşi notifică reciproc încheierea procedurilor menţionate mai sus.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), prezentul acord intră în vigoare numai la data la care intră în vigoare Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor, în cazul în care această dată este ulterioară datei menţionate la alineatul (1).
(3) Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată, cu excepţia cazului în care este denunţat în conformitate cu alineatul (6).
(4) Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificările intră în vigoare după ce părţile şi-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.
(5) Fiecare parte poate suspenda integral sau parţial prezentul acord din motive de ordine publică, protecţie a securităţii naţionale sau a sănătăţii publice. Decizia de suspendare se notifică celeilalte părţi cu cel puţin 48 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează de îndată cealaltă parte în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.
(6) Fiecare parte poate denunţa prezentul acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.


 

en | ru
2009 Centrul Comun de Vize, Republica Moldova