I. REGULI NOI PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR
DE LA 5 aprilie 2017

Scopul prezentului Acord este de a facilita, în baza principiului reciprocităţii, eliberarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru o şedere a cărei durată nu depăşeşte 90 de zile în decurs de 180 de zile.
Acest acord nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlandei, Regatului Danemarcei, Republicii Islanda şi Regatului Norvegiei. Acordul defineşte un număr de proceduri simplificate (facilităţi) pentru eliberarea vizelor. Ele prevăd:

1. Documentele necesare

Pentru categoriile de persoane expuse mai jos, sunt suficiente documentele menţionate pentru justificarea scopului călătoriei.
Cerinţa generală privind prezenţa în persoană la depunerea cererii pentru viză şi documentele necesare pentru eliberarea vizei va rămîne neschimbată. în cazuri individuale, cînd există dubii în privinţa scopului călătoriei, intenţiei solicitantului privind întoarcerea sa în ţara de origine sau dovezii surselor suficiente proporţional cu durata şi scopul şederii, solicitantul vizei poate fi chemat pentru un interviu suplimentar la ambasadă/consulat. Documentele adiţionale pot fi prevăzute de către solicitant sau cerute excepţional de către ofiţerul consular.

a) pentru membrii delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei oficiale şi
- o copie a invitaţiei oficiale trimisă de către instituţia UE sau statul membru;

b) pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;

c) pentru oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor de afaceri:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei companii, organizaţii, autorităţi sau comitetelor de organizare, aprobate de Camera de Stat pentru înregistrare a Republicii Moldova;

d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova:

- o solicitare scrisă (în original) din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care să menţioneze scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;

e) pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriul statelor membre:

- o solicitare scrisă (în original) din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;

f) pentru jurnalişti:

- un certificat (în original) eliberat de o organizaţie profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat şi
- un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică;

g) pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă (în original);

h) pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi a altor activităţi educaţionale conexe:

- o invitaţie (în original) sau

- o adeverinţă de înscriere (în original) din partea universităţii, colegiului sau şcolii de acasă şi celei gazdă sau

- carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

i) pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea organizaţiei-gazdă ( federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre);

j) pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;

k) pentru rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea persoanei-gazdă, care include dovada relaţiei de rudenie şi faptului că rezidă în mod legal pe teritoriul statului membru.

l) pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o invitaţie scrisă (în original) din partea organizaţiei-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile, precum şi un certificat care dovedeşte că o astfel de organizaţie este înregistrată în conformitate cu legislaţia naţională;

m) pentru persoane care asistă la ceremonii funerare:

- un document oficial care să confirme decesul, precum şi legătura de rudenie sau un alt
tip de legătură dintre solicitant şi decedat;

n) pentru persoanele care vizitează cimitirele civile şi militare:

- un document oficial (în original) care să confirme existenţa şi conservarea mormîntului, precum şi legătura de rudenie sau un alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat;

o) pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:

- un document oficial din partea instituţiei medicale care să confirme trei elemente (necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie, necesitatea de a fi însoţit şi dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical).

Ce cuprinde invitaţia scrisă?

Pentru persoana invitată: numele, prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi numele copiilor minori care însoţesc persoana invitată.

Pentru persoana care invită: numele, prenumele, adresa şi informaţia de contact.

Pentru persoana juridică care invită: denumirea şi adresa completă, numele şi funcţia persoanei care semnează invitaţia şi numărul de înregistrare a companiilor stabilite pe teritoriile statelor membre.

2. Taxa pentru procesarea cererilor de viză

Taxa pentru procesarea cererii de viză este de 35 euro.

De această taxă vor beneficia toţi cetăţenii moldoveni şi ea va afecta toate tipurile de viză Schengen, adică atît viza tranzit cît şi viza de scurtă şedere, indiferent de numărul de intrări.
Luînd în consideraţie faptul că taxa corespunde cu cheltuielile administrative pentru procesarea cererii de viză, ea trebuie achitată în momentul depunerii cererii şi nu se rambursează în cazul refuzului de eliberare a vizei.

3. Scutirea de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

Următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

a) rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;

b) membri ai guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi ai curţii supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligativitatea vizelor prin prezentul Acord;

c) membri ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

d) elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesori însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională;

e) persoane cu handicap şi persoanele care le însoţesc, dacă este cazul;

f) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare, sau persoana care participă la funerariile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;

g) participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională;

h) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb;

i) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi;

j) jurnalişti;

k) copii cu vîrsta sub 18 ani şi copii la întreţinere cu vîrsta sub 21 de ani;

l) pensionari;

m) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

n) membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriul statelor membre;

o) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre;

4. Criteriile pentru eliberarea vizelor cu intrări multiple (pentru o şedere de maximum 90 de zile în decurs de 180 de zile) valabile pentru o perioadă lungă de timp.

a) Vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de pînă la 5 ani pentru membri ai guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi ai curţii supreme, membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale, soţi/soţii, copii (inclusiv adoptaţi) care au vîrsta sub 21 de ani sau sunt în întreţinere şi părinţi (inclusiv tutori) care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri şi jurnalişti, pentru durata autorizaţiei lor de reşedinţă legală sau mandatul lor, dacă acestea sunt valabile nu mai puţin de cinci ani.

b) Vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de pînă la un an pentru membri ai delegaţiilor oficiale, reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile, membri ai profesiilor liberale, conducătorii auto, membri ai echipajelor de pe trenuri, participanţi la activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb, participanţi la evenimente sportive internaţionale, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare, participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi, cu o condiţie: în decursul ultimilor 12 luni, aceştia să fi obţinut cel puţin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizitat şi să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple.

c) Vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim 2 ani şi maxim 5 ani se eliberează pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul (b), cu condiţia ca, în decursul ultimilor 24 de luni, aceştia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe teritoriului statului vizitat şi motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.

5. Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

Decizia privind cererea de eliberare a vizei trebuie să fie luată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei. Pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care utilizează sistemul de interviu, perioada de obţinere a unui interviu nu face parte din durata de procesare a documentelor.

Acest termen se poate prelungi pînă la 30 de zile calendaristice, în cazul cînd este necesară o analiză detaliată a cererii.

6. Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

Categoriile de persoane menţionate pot părăsi teritoriul fără viză, în baza unor acte de identitate valabile, eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

7. Prelungirea vizei în circumstanţe excepţionale

Din motive de forţă majoră, vizele pot fi prelungite gratuit pentru perioada necesară întoarcerii.

8. Scutiri de viză

Persoanele care deţin paşapoarte diplomatice valabile sunt scutiţi de obligativitatea vizei pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

 

II. VIZA SCHENGEN


1. Ce înseamnă "Viza Schengen"?

În total 24 de state aplică Decizia nr. 539/2001 şi au o politică deplină comună privind vizele care depăşeşte lista statelor terţe a căror cetăţeni sunt subiect de obligativitatea vizei. Acestea sunt " Statele Schengen" : Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.

O viză eliberată de către una din aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 23 de state.

Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ( " valabil pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice de asemenea indică ţara în care a fost eliberată viza.

Procedurile şi condiţiile pentru eliberarea vizelor Schengen sunt stipulate în Instrucţiunile Consulare Comune, publicate în Official Journal C 326 din 22 decembrie 2005.

2. Care sunt categoriile de viză Schengen?

În Instrucţiunile Consulare Comune (CCI) sunt definite diferite tipuri de viză.

Viza de scurtă şedere (Tip "C", cum este indicat pe stikerul vizei). Această viză este eliberată pentru una, două sau multiple călătorii. Perioada ei de valabilitate variază.
Ea permite şederea ce nu depăşeşte 3 luni pe parcursul unei perioade de 6 luni.

Viza de tranzit (Tip "B", cum este indicat pe stikerul vizei). Această viză este eliberată persoanelor care urmează să tranziteze teritoriul unui sau mai multor state Schengen înainte de a continua călătoria într-un stat terţ. Acest tip de viză poate fi eliberat pentru unul, două sau, în circumstanţe excepţionale, cîteva tranzite. Durata fiecărui tranzit nu poate depăşi cinci zile.

Viza de tranzit în aeroport (Tip "A", cum este indicat pe stikerul vizei). Este necesară cetăţenilor unor state terţe care călătoreşte spre un alt stat terţ, dar care aterizează sau transbordează într-un aeroport al Spaţiului Schengen.

În timpul aterizării sau transbordării, persoanele respective trebuie să rămînă în zona internaţională de tranzit a aeroportului fără a intra pe teritoriul statului Schengen respectiv.

Statele care nu sunt membre Schengen utilizează aceleaşi trei categorii principale de viză.


3. Unde pot obţine o viză?

Puteţi depune o cerere pentru viză la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sunt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate.

O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

Exempu practic: Dacă doriţi o călătorie prin Europa pe o durată de trei săptămîni, dintre care două săptămîni în Italia şi una în Franţa, trebuie să mergeţi la consulatul Italiei.

Uneori este dificil de a determina destinaţia principală, de exemplu cînd călătorul planifică cîteva şederi consecutive de aproximativ aceeaşi durată în diferite state Schengen. în acest caz trebuie să mergeţi la consulatul ţării primei intrări în spaţiul Schengen.

Exemplu practic: Un om de afaceri planifică o călătorie prin Europa pentru a se întîlni cu partenerii săi de afaceri în diferite capitale europene; în fiecare dintre ele va sta una sau două zile. A rezervat un zbor spre Frankfurt, de unde îşi va continua călătoria. În acest caz, consulatul potrivit este cel german.

Pentru o şedere în unul sau mai multe state care nu sunt membre Schengen, trebuie să mergeţi la consulatul fiecărei ţări pe care planificaţi să o vizitaţi.

4. Ce trebuie să fac pentru a solicita o viză?

Cerinţele minime sunt expuse mai jos. Dumneavoastră trebuie:

* să completaţi şi să semnaţi o cerere de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratis.
* să prezentaţi un paşaport, care să fie valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate;
* să descrieţi scopul şi circumstanţele vizitei - vedeţi punctul I.1- lista documentelor ce urmează a fi depuse de către diferite categorii de persoane în dependenţă de scopul călătoriei;
* să specificaţi mijlocul de transport cu care plecaţi;
* să demonstraţi existenţa mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii);
* să demonstraţi că deţineţi o asigurare medicală pentru călătorie care acoperă cel puţin 30.000 de euro.

În oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză.

5. Criteriile de examinare a cererii şi de luare a deciziei.

Oficiul consular examinează şi verifică documentaţia depusă de către solicitant. Acolo unde este necesar, pot fi cerute documente suplimentare. Dacă există dubii, ele urmează a fi clarificate în timpul unui interviu têt-à-têt. în procesul de examinare a cererii de viză, este esenţial de a se asigura că solicitantul intenţionează să se întoarcă în ţara de origine. Consulatul de asemenea va verifica dacă solicitantul nu este înregistrat în Sistemul de Informaţie Schengen (SIS), dacă nu-i este interzisă intrarea şi dacă el sau ea nu prezintă pericol pentru ordinea publică.

6. De ce oficiul consular ştampilează paşapoartele în timpul depunerii cererii de viză?

Instrucţiunile Consulare Comune stipulează că oficiul consular care primeşte cererea de viză trebuie să ştampileze paşaportul solicitantului. ştampila indică, prin intermediul codurilor alfanumerice, tipul vizei solicitate în oficiul consular, statul Schengen căruia îi aparţine consulatul şi data.

Principalul motiv al ştampilării paşaportului este de a informa alte consulate că o cerere de viză a fost deja depusă, pentru a evita cereri succesive de viză în diferite consulate.

7. Poate o intrare să fie refuzată chiar cu o viză valabilă?

Codul Comunitar cu privire la regulile ce determină circulaţia persoanelor peste hotare (publicat în Official Journal L 105 din 13 aprilie 2006) stipulează condiţiile pentru intrare pe teritoriul statelor membre. Posesia unui paşaport valabil şi a vizei (în cazul cetăţenilor statelor terţe cînd viza este necesară) sunt doar două din condiţiile de intrare.

Aceste condiţii de intrare sunt iniţial verificate de către oficiile consulare care examinează cererile de viză. Eliberarea unei vize presupune că condiţiile de intrare au fost îndeplinite în momentul cînd viza a fost acordată.

Aceste condiţii de intrare sunt verificate pentru a doua oară cînd persoana se prezintă la hotarul exterior (terestru, maritim sau aerian) al statelor membre. Dacă poliţia de la frontieră decide că persoana care deţine viza nu îndeplineste condiţiile de intrare ( de exemplu: persoana nu are destule mijloace de existenţă pe parcursul perioadei de şedere), i se poate refuza intrarea în ţară, chiar dacă persoana are o viză în paşaport.

Important: Deţinătorii de viză trebuie să posede documente justificative pentru demonstrarea condiţiilor de intrare, astfel încît să le poată prezenta la necesitate în timpul controalelor la hotarele UE.


8. Există vreo procedură specifică care trebuie să fie urmată îndată după sosirea pe teritoriul unui stat Schengen sau a unui stat ce nu este membru Schengen?

Durata şederii pe teritoriul statului Schengen este perioada indicată pe stikerul vizei (calculată în zile, de la data aplicării ştampilei de intrare din paşaport). Nu este necesar de a solicita un permis de şedere pentru această perioadă, deoarece ea este deja acoperită de viză.

Unele state Schengen şi cele ce nu sunt membre Schengen cer ca posesorul vizei să-şi raporteze prezenţa la o autoritate administrativă într-o anumită perioadă de timp.

Este recomandabil să vă interesaţi la hotar sau în timpul depunerii cererii dacă trebuie să vă prezentaţi personal la o autoritate administrativă din ţara în care veţi călători.

9. Oferă viza dreptul de a lucra?

Viza Schengen "C" este o viză de scurtă şedere, valabilă pentru perioada specificată în timpul aplicării cererii de viză.

Dacă doriţi să îndepliniţi o activitate economică în timpul şederii scurte, va fi necesar să completaţi o serie de formalităţi specifice pentru a obţine un permis de lucru.

Important: Nu este permis de a îndeplini o activitate economică în timpul călătoriei cu viza Schengen de Tip "C" care a fost eliberată cu motiv privat sau familiar, sau cu scop de turizm. Realizarea unei asemenea activităţi poate duce la sancţiuni.

10. Pot să prelungesc viza în Europa?

Viza Schengen "C" de scurtă şedere poate fi prelungită în Europa doar în circumstanţe excepţionale. Această prelungire nu poate depăşi durata maximă vizei de Tip "C" (trei luni pe parcursul perioadei de şase luni).

Dacă un cetăţean moldovean care nu poate părăsi teritoriul statului membru pînă la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îsi au reşedinţa (vezi punctul I.7.).

11. Este posibil să obţin un permis de şedere în Europa?

Viza Schengen Tip "C" este eliberată pentru o şedere scurtă. Utilizarea vizei Tip "C" cu scopul de a solicita în Europa un permis de şedere se consideră un abuz de viză Tip "C". în afară de cazurile cu adevărat excepţionale, permisul de şedere va fi refuzat.

12. Dacă cererea Dumneavoastră de viză a fost refuzată:

Pot să aflu motivele refuzului?

Instrucţiunile Consulare Comune nu obligă statele Schengen să informeze solicitanţii de viză despre motivele refuzului. Legislaţia fiecărui stat membru stabileşte informarea sau nu despre motivele refuzului. În prezent, solicitantii primesc decizia  oficială despre refuz, care conţine informaţia generală despre motivele refuzului.

 În cazul statelor care nu sunt membre Schengen, legislaţia naţională este de asemenea acea care hotărăşte dacă motivele refuzului trebuie să fie prezentate.

Am dreptul de a contesta?

Instrucţiunile Consulare Comune nu obligă statele Schengen să ofere posibilitatea de contestare împotriva refuzului de viză. Această problemă este guvernată de către legislaţia fiecărui stat Schengen.

Pentru statele care nu sunt membre Schengen, problemele privind contestarea refuzului vizei sunt de asemenea reglate de legislaţia naţională.

Pot să depun o nouă cerere pentru viză după ce am avut un refuz ?

În principiu, o decizie de refuz a vizei nu are consecinţe pentru viitor. O cerere de viză este examinată în baza formularului, documentaţia necesară pentru solicitarea vizei şi informaţia prezentată de către solicitant, în particular, pe parcursul unui interviu têt-à-têt.

Totuşi, motivele care influenţează oficiul consular la luarea deciziei de refuz al vizei, în primul rînd pot fi bazate pe circumstanţele care rămîn neschimbate pe o perioadă îndelungata de timp ( circumstanţele specifice ale solicitantului, inclusiv situaţia lui socială, profesională, economică, familială sau personală) şi care prezintă persoana ca un risc de imigraţie. Este posibil ca, următorul consulat Schengen care va primi cererea persoanei respective, să tragă aceleaşi concluzii ca şi primul oficiu consular, adică, acordarea vizei să fie refuzată.

 

en | ru
2017 Centrul Comun de Vize, Republica Moldova