Formulare de vize

 

Formularul de viză Schengen este comun pentru toate ţările membre.
Vă rugăm să descărcaţi şi să tipăriţi acest formular, iar după aceea să-l completaţi cu litere majuscule.

Formularul de vize pentru spaţiul Schengen (şedere nu mai mult de 90 de zile)


Lista actelor necesare pentru toate tipurile de vize, comună pentru toate ţările reprezentate de Centrul Comun de Vize

1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei
2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport
3. 1 fotografie color, tip paşaport
4. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen
5. Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Centrului Comun de Vize www.cac.md
6. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul). Daca solicitantul este student sau elev vor fi depuse certificat de la locul de studii şi carnet de student in original şi o copie.
7. Paşapoartele vechi şi copii altor vize Schengen
8. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.
9. Buletin de identitate în original şi copia.

Pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.


Lista actelor în funcţie de scopul călătoriei

În cazul călătoriei turistice:
1. Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie: traseu, scop, date şi localităţi
2. Confirmare din partea hotelului despre achitarea completă în avans. Această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact . Daca persoana a apelat la o agenţie de turism se prezintă de asemenea voucher-ul în original, şi copia, şi contractul cu agenţia de turism.
3. Dovada mijloacelor financiare proprii (Certificat bancar sau extras din cont bancar în original)

În cazul călătoriei cu scop de vizită a rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor:
1. Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitantul de viză şi persoana care invită. În cazul invitaţiei din partea rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie.
2. Invitaţie oficială conform formei statului Schengen respectiv.
3. Copia paşaportului sau vizei de reşedinţă a persoanei care Vă invită.

Pentru călătoria în Belgia veţi prezenta certificatul privind componenţa familiei, perfectat de organele locale din Belgia şi certificatul privind salariul persoanei care Vă invită pentru ultimele 3 luni.

Pentru călătoria în Grecia veţi prezenta:
- invitaţia din partea celei mai apropiate rude perfectată la oficiul de poliţie în Grecia, tradusă în Grecia la notar în limba engleză, română sau rusă.
- Copia declaraţiei fiscale.
- Copia permisului de şedere în Grecia şi copia paşaportului persoanei care Vă invită.
- În cazul unei rude, căsătorite cu cetăţeanul Greciei, se va mai anexa certificatul privind componenţa familiei, tradus în limba engleză, română sau rusă.

În cazul călătoriei cu scopul participării la conferinţă, seminar, cursuri:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului.
2. Dovada mijloacelor financiare proprii sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care Vă invită sau care Vă deleghează.
3. Confirmarea cazării.

În cazul călătoriei cu scop de afaceri, participării la cursuri de perfecţionare:
1. Invitaţia oficială în original de la compania gazdă şi copia ei.
2. Copia certificatului de înregistrare al firmei care invită.
3. Confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri.
4. Certificatul de Înregistrare al companiei, perfectat la Camera Înregistrării de Stat în original şi copia lui.
5. Confirmare din partea hotelului.

În cazul călătoriei transportatorilor auto:
1. Certificatul de înregistrare al firmei care deţine TIR-ul şi l-a angajat pe şofer (original şi copie)
2. Licenţa de transportare a mărfurilor (original şi copia)
3. Autorizaţie pentru transportul rutier de mărfuri / CEMT (original şi copie)
4. Permisul de conducere al solicitantului de viză (original şi copie) şi legitimaţia şoferului internaţional în original şi copiile
5. Paşaport tehnic al autovehicolului şi remorcii (original şi copie)
6. Cartea verde a TIR-ului şi remorcii (original şi copie)
7. Comanda de încărcare/descărcare pentru primul transport
8. Copiile comenzelor de încărcare/descărcare efectuate de solicitantul de viză în ultimul timp
9. Invitaţie oficială din partea firmei din ţara de destinaţie şi copia certificatului de înregistrare al firmei
10. Scrisoarea oficială de la AITA
11. Carnet TIR (original şi copia)


1.1/5 În cazul călătoriei cu scop cultural se va depune:
1. Certificat de calificare referitor la desfăşurarea unei activităţi culturale
2. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului cultural şi confirmarea în calitate de cine este invitat solicitantul
3. Dovada mijloacelor financiare proprii sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care vă invită
4. Confirmarea cazării

În cazul călătoriei cu scop sportiv se va prezenta:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care să cuprindă toate datele relevante, semnată de o persoană cu drept de semnătură şi care va indica cine acoperă cheltuielile de şedere (original şi copia)
2. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive şi statutul clubului din ţara de destinaţie
3. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive moldoveneşti, respectiv dovada de membru al clubului sportiv moldovenesc
4. Nota verbală din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului care să confirme datele prezentate
5. Legitimaţia de sportiv (original şi copia)
5. Confirmarea cazării

1.1/6 În cazul călătoriei cu scop de tratament medical se va depune:
1. Documente relevante din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie din care rezultă necesitatea tratamentului medical, inclusiv perioada.
2. Confirmarea din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie despre plata anticipată a costurilor tratamentului, respectiv despre garanţiile existente, că plăţile vor fi efectuate.
3. Extras din contul bancar al solicitantului de viză sau al însoţitorului acestuia.
4. Pentru persoanele însoţitoare: dovada necesităţii de a acompania pacientul, respectiv dovada gradului de rudenie.
1.1/7 În cazul tranzitului se va depune:
1. Viza ţării de destinaţie plus o copie
2. Copia invitaţiei din ţara de destinaţie

 

Important

 

 

Dumneavoastră aţi solicitat o viză de intrare pe teritoriul Statelor Schengen (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarka, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxembourg, Malta, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia).

 

 

Această viză nu  reprezintă o garanţie absolută pentru permiterea de intrare pe teritoriul acestor State.

 

Autorităţile implicate în controlul de frontieră vor verifica în particular :

 

·        dacă Dumneavoastră posedaţi un document valabil ce vă permite trecerea frontierei şi dacă acest document este însoţit de viza necesară ;

  • dacă Dumneavoastră nu aţi  depăşit durata maximă de şedere permisă pe teritoriul Statelor Schengen, d.ex. trei luni în decurs de o perioadă de jumătate de an (Perioada de şase luni va fi calculată din data primei intrări);
  • punctul Dumneavostră de plecare şi de destinaţie, precum şi scopul şederii şi, dacă este necesar, acte suplimentare corespunzătoare.

 

Din acest motiv, Vă rugăm sa aveţi următoarele acte la îndemână pentru a fi prezentate la punctele de trecere a frontierei :

 

·        documentul de calătorie însoţit de o viză valabilă ;

·        actele ce justifică scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastă pe teritoriul Statelor Schengen ( scrisoare de invitaţie, rezervarea hotelului, şederea la gazdă) ;

·        actele ce justifică suficienţa mijloacelor de subzistenţă  pentru perioada şi scopul şederii prevăzute ( numerar, cecuri de călătorie, carduri bancare, declaraţii de sponsorizare).

 

Intrarea în spaţiul Schengen va fi refuzată :

 

·        dacă nu posedaţi un document de călătorie valabil;

·        dacă nu aveţi o viză valabilă ;

·        dacă nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastră ;

·        dacă nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica suficienţa mijloacelor de subzistenţă  pentru perioada şi scopul şederii prevăzute ;

·        dacă aţi stat deja trei luni în timpul unei perioade de şase luni pe teritoriul Statelor Schengen.

 

 Formularul de viza tip D pentru ridicarea permisului de şedere în Republica Ungară

În cazul solicitării vizei de tip D pentru ridicarea permisului de şedere în Republica Ungară se va depune:

- paşaport (cu o valabilitate în decurs de cel puţin 3 luni după expirarea vizei solicitate)
- copia paginii de paşaport care conţine date personale;
- 1 fotografie tip paşaport (nu mai veche de 6 luni)
- cererea pentru ”permis de şedere” semnată, îndeplinită complet şi citeţ Cererea poate fi accesată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ungare
- documente care atestă scopul şederii
- documente care confirmă locul de trai al solicitantului în Republica Ungară
- documente care atestă starea materială
- asigurarea medicală

În dependenţă de scopul intrării, următoarele documente sunt necesare

În cazul permisului de şedere cu scopul muncii remunerate:

- permis de muncă
- contract de muncă
- document care confirmă locul de trai în Ungaria.
- certificat care confirmă sursele financiare pîna la primirea primului salariu (extras din cont bancar, certificat din partea angajatorului cu confirmarea că el va plăti un avans angajatului, etc) sau,
- certificat despre caracterul activităţii ce aduce venit (statutul firmei).
- hotărîrea curţii privind înregistrarea întreprinderii.
- document ce confirmă locul de trai în Ungaria.
- confirmarea calificării necesare pentru îndeplinirea activităţii.
- declaraţia, certificatul privind venitul anual (aşteptat).
- certificat despre suma de bani ce stă la dispoziţia persoanei în Ungaria.
- bilanţ simplificat pe anii precedenţi (dacă firma deja activează).
- certificat despre lipsa datoriilor faţă de bugetul public (dacă firma deja activează).
- dacă compania angajează cetăţeni unguri - contractele de muncă ale acestora.
- în cazul unei întreprinderi nou înfiinţate: business planul concis.


În cazul permisului de şedere pentru studii:

- certificat despre frecventarea şcolii.
- certificat, care confirmă locul de trai în Ungaria (certificat despre cazare la căminul studenţesc sau contractul de închiriere şi copia certificatului de proprietar), şi
- documentele care confirmă sursa de existenţă în Ungaria (extras din contul bancar, sau declaraţia părinţilor precum că în timpul aflării în Ungaria suportă toate cheltuielile, sau certificat de bursier).
- certificatul instituţiei de învăţămînt care atestă achitarea taxei pentru studii sau eliberarea de achitare.

În cazul permisului de şedere cu scopul reîntregirei familiei:

- certificat de căsătorie/certificat de naştere.
- documente care confirmă gradului de rudenie cu persoana care invită.
- document care confirmă locul de trai în Ungaria.
- documentele care confirmă sursa de existenţă în Ungaria,şi
- copia paşaportului rudei din Ungaria.

În cazul permisului de şedere cu scop de vizită:
- invitaţia oficială contrasemnată de Departamentul de Migraţiune al Ungariei, sau invitaţia perfectată la notarul maghiar.
- certificat despre venitul mediu al părţii care invită.
- copia certificatului de proprietar, şi
- copia paşaportului sau buletinului părţii care invită.

În cazul permisului de şedere cu scop de tratament medical:

- numele şi adresa instituţiei medicale care oferă tratamentul medical.
- certificat care atestă tipul tratamentului medical şi durata planificată a acestuia.
- confirmarea acoperirii cheltuielilor pentru tratamentul medical şi cazarea în Ungaria.
- confirmarea cazării în Ungaria în caz că persoana nu este internată în instituţia medicală.
- în cazul unui copil minor sau al unui membru de familie care necesită asistenţă - documente ce confirmă cazarea şi existenţa mijloacelor financiare ale persoanei care îl însoţeşte.

În cazul permisului de şedere cu scopul cercetării :

- contract cu instituţia de cercetare acreditată.

În cazul permisului de şedere pentru lucrul de voluntariat:

- contract cu instituţia/organizaţia gazdă din Ungaria (biserică, bibliotecă, primărie, etc).

en | ru
2017 Centrul Comun de Vize, Republica Moldova